بازديد 4015

فوائد محیط زیست سالم

موضوع اصلی : فوائد محیط زیست سالم
9 / اسفند / 1392    

هوای پاکتر = عمر طولانی تر

تمام ما از مزایای هوای پاکیزه بهرهمند می شویم. شاید برخی بیشتر از دیگران. اما مسئله مهم این است که جمعیت نوع بشر همگی از یک هوای مشترک تنفس می کنند.