بازديد 2458

چرا به روز جهانی رفع خشونت علیه زنان نیاز داریم؟

موضوع اصلی : سلامت اجتماعی
4 / آذر / 1393    

ترجمه

هر هفته دو زن در انگلستان  و ولز توسط شوهران فعلی و شوهران سابق خود کشته می شوند و بیش از یک سوم زنان در طول حیات خود به صورت فیزیکی و یا جنسی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و یا خواهند گرفت.

این ها تعدادی از آمار و ارقامی هستند که این روز جهانی خوشنت علیه زنان را برجسته تر می کنند. سازمان ملل با برگزاری همایش های برای مقابله باخشونت علیه زنان و دختران مانند خشونت های خانگی همچون تجاوز٬‌ برده داری٬ قطع عضو جنسی و ازدواج های اجباری در سراسر جهان بر آن است که با افزایش آگاهی مردم جهان٬ آنها را برای مقابله با این بیماری همه گیر جهانی خشونت علیه زنان آماده سازد.

روز ۲۵ نوامبر (که مصادف با ۴ و یا ۵ آذر) می باشد. به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده است.......


بازديد 3475

رتبه کشوری تبریز در خشونت خانوادگی

موضوع اصلی : سلامت اجتماعی
18 / فروردین / 1393    
بروز خشونت در جامعه از مصادیق بارز و روشن بی‌اخلاقی و عدم امنیت جسمی و روانی مردم آن جامعه است. بروز خشونت در جامعه از مصادیق بارز و روشن بی‌اخلاقی و عدم امنیت جسمی و روانی مردم آن جامعه است. در این گزارش برآنیم تا توصیفی از وضعیت خشونت در کشور ارائه کنیم، از این رهگذر، ما خشونت را در چهار بخش خشونت علیه کودکان، خشونت علیه زنان، خشونت علیه مردان و خشونت در جامعه بررسی خواهیم کرد؛ که سه دسته نخست مربوط به خشونت در خانواده است.

بازديد 3278

سلامت جسمانی

موضوع اصلی : سلامت اجتماعی
9 / اسفند / 1392    

سلامت جسمی یک بخش اساسی از سلامت کلی کسی است که به طور کلی شامل همه چیز اعم از آمادگی جسمانی به سلامتی است. سلامتی به منظور کامل تندرستی است بنابراین سلامت فیزیکی برای انجام فعالیت ها روزمره کمک زیادی میکند تا بدون هیچ مشکلی به انجام برسند.
سلامت جسمانی رابطه مستقیم و غیر مستقیم با محیط زیست دارد و برعکس آن نیز می توان گفت که صادق است. بنابراین باید توجه بیشتری به سلامت جسمانی خود و محیط پیرامون و محیط زیست اطرافمان داشته باشیم. با این کار میتوانیم از سلامت جسمانی بهتری برخوردار باشیم.


بازديد 3112

سلامت اجتماعی

موضوع اصلی : سلامت اجتماعی
9 / اسفند / 1392