بازديد 2171

پاکیزگی محیط زیست نشانه شخصیت مردم آن جامعه است

موضوع اصلی : آلودگی
28 / شهریور / 1393    

بازديد 2682

یکی-از-کارخانه های-آلوده-کننده-تبریز

موضوع اصلی : آلودگی
27 / آبان / 1391    

بازديد 3164

سرسبزی های مدفون زیر تجملات و زباله ها

موضوع اصلی : آلودگی
23 / مرداد / 771    

بازديد 3414

فاجعه دریاچه آرال

موضوع اصلی : آلودگی
11 / مرداد / 771    

بازديد 2882

انبوه قطع شده درختان سبز جوان

موضوع اصلی : آلودگی
23 / آبان / 770    

بازديد 3102

علت اجتناب از استفاده حمل و نقل عمومی

موضوع اصلی : آلودگی
30 / مهر / 770    

بازديد 3234

اتلاف غیر ضروری

موضوع اصلی : آلودگی
7 / مهر / 770    

بازديد 3308

آلودگی سواحل دریای خزر

موضوع اصلی : آلودگی
16 / مرداد / 770    

بازديد 6134

تصاویر آلودگی

موضوع اصلی : آلودگی
16 / تیر / 770