بازديد 5453

بازدید از مرکز نگهداری معلولین بزرگسال مرد ، مرکز تبریز

موضوع اصلی : بازدید از سالمندان
5 / آذر / 1393    

جمعی از داوطلبین روز یکشنبه دوم آذرماه 1393 از مرکز نگهداری معلولین شفا بازدید کردیم.