بازديد 1847

گسترده گی زباله ها در سراسر اقیانوس ها

موضوع اصلی : آلودگی آب
21 / تیر / 1393    

دانشمندانی که در حال بررسی وجود زباله ها خوابیده در بستر دریاهای اروپا بودند٬ اعلام کردند که زباله ها حالا دیگر حتی در دور افتاده ترین مناطق اقیانوس ها نیز یافت می شوند.

مطالعه جدید منتشر شده در Plos One برای اولین بار نشان داد که٬ به نظر نمی رسد در اقیانوس ها جایی بدون تاثیر منفی انسان عاری از زباله باشد.


بازديد 3421

آلودگی آب٬ علل٬ اثرات٬ راهکارها

موضوع اصلی : آلودگی آب
9 / اسفند / 1392    

آلودگی آب شامل هر گونه آب آلوده، اعم از شیمیایی، ذرات، و یا ماده باکتریایی است که موجب تنزلکیفیت و خلوص آب می شود. آلودگی  آب  می تواند  در  اقیانوسها، رودخانه ها، دریاچه ها، و مخازن زیرزمینی رخ دهد، و با به هم پیوستن منابع مختلف آبی آلودگی می تواند گسترش یابد.


بازديد 2938

اثرات زیان بار نیترات بر سلامتی

موضوع اصلی : آلودگی آب
9 / اسفند / 1392    

فرمول: NO3-
اثرات زیان بار نیترات بر سلامتی :
خطر اولیه نيترات در آبهای آشامیدنی زمانی اتفاق میافتد که در دستگاه گوارش فرم نیترات به نیتریت تبدیل شود .نیتریت باعث اكسيد شدن آهن موجود در هموگلوبين گلبولهاي قرمز شده ونهايتا نمي تواند اكسيژن را با خود حمل كند،به اين حالت متهموگلوبینميا گویند (بعضی آن را بعنوان سندرم کودکان آبی شناخته اند) در صورت عدم حضور اكسيژن ، سلولهای بدن ممکن است بميرند ويا‌ پوست کبود شود.


بازديد 3143

مخاطرات نیتریت ونیترات در آبهای آشامیدنی وعوارض آن

موضوع اصلی : آلودگی آب
9 / اسفند / 1392    

مخاطرات نیتریت ونیترات در آبهای آشامیدنی وعوارض آن
نیتریت و نیترات در آبهای آشامیدنی :
-منابع نیتریت و نیترات در آبهای آشامیدنی
-نشانه های آلودگی نیتریت و نیترات
-اثرات زیان بار برسلامتی
-آزمایشات
-تفسير نتایج آزمایش
-انتخاب ها