بازديد 3086

آلودگی ویژوال

موضوع اصلی : آلودگی بصری
9 / اسفند / 1392    

آلودگی ویژوال (بصری) - چشم آزار - می تواند در اثر آلودگی های دیگر ایجاد شود و یا فقط با نمایش ها و مناظر نامطلوب و غیرجذاب ایجاد شود.حتی ممکن است کیفیت زندگی در برخی از مناطق را کاهش و یا ارزش املاک و لذت شخصی را تحت تاثیر قرار دهد.