بازديد 3099

آلودگی گرمایی

موضوع اصلی : آلودگی حراراتی
9 / اسفند / 1392    

آلودگی حرارتی یا گرمایی همان حرارت بیش از حد است  که باعث ایجاد  اثرات نامطلوب در طول مدت زمان طولانی می شود. زمین یک چرخه حرارتی طبیعی است، اما افزایش دمای بیش از حد را می توان یک نوع نادری از آلودگی با اثرات طولانی مدت در نظر گرفت.