بازديد 3673

آلودگی رادیو اکتیوی

موضوع اصلی : آلودگی رادیواکتیو
9 / اسفند / 1392    

آلودگی های رادیواکتیو نادر است اما بسیار مضر و حتی کشنده است. هنگامی که آن رخ می دهد از آنجا که شدت آن زیاد و بازگرداندن آسیب دشوار است، مقررات سختگیرانه ی دولتی برای کنترل آلودگی رادیواکتیو تعیین شده است.