بازديد 3068

آلودگی شخصی

موضوع اصلی : آلودگی شخصی
9 / اسفند / 1392    

آلودگی شخصی همان  آلودگی بدن و شیوه زندگی با  اقدامات مضر است. این  ممکن است شامل موارد زیر باشد:

۱.سیگار کشیدن بیش از حد، استفاده از نوشیدنی های الکلی و یا مواد مخدر

۲.سوء استفاده عاطفی و یا فیزیکی