بازديد 3189

آلودگی نوری

موضوع اصلی : آلودگی نوری
9 / اسفند / 1392    

آلودگی نوری یعنی تمرکز بیش از حد نور در یک منطقه که موجب مزاحمت می شود.

منابع عبارتند از:

۱.شهرستانهای بزرگ 
۲.تابلوهای تبلیغاتی متعدد