بازديد 8411

امراض و آفات گلسرخ

موضوع اصلی : آفات گیاهی
25 / اردیبهشت / 1394    

از نظر اهمیت ، این مرض بعد از سفیدک مهمترین بیماری محسوب می شود و خسارات زیادی دارد. در این مرض لکه های سیاه دایره ای شکل روی برگ دیده می شود که بوسیله هاله زرد رنگی احاطه شده است ، برگهای آلوده زرد رنگ شده و زودتر از موقع خزان می کند. فرقی که این خزان با خزان واقعی برگها دارد این است که در خزان حقیقی تمام برگچه ها یکدفعه با دمبرگ اصلی می ریزند....


بازديد 7963

حشرات مفید توصیه شده برای آفات کشاورزی

موضوع اصلی : آفات گیاهی
19 / فروردین / 1394    

بازديد 4641

شکل تغذیه و خسارات حشرات به گیاهان

موضوع اصلی : آفات گیاهی
29 / تیر / 1393    

۱.خسارت مستقیم حشرات از طریق قطعات دهانی جونده

۲.خسارت غیر مستقیم با قطعات دهانی جونده

۳.خسارت مستقیم با قطعات دهانی زننده و مکنده

۴.خسارت غیر مستقیم زننده و مکنده

همراه توضیح و مثال