آﺛﺎر زﻳﺎن ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف

موضوع اصلی : مقالات محیط زیستی 9 / اسفند / 1392    
ارسال کننده


 

هفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

۲۲ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ دانشگاه زنجان

آﺛﺎر زﻳﺎن ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف

  ﻣﻈﻔﺮ اﺳﻤﻌﻴﻠﻲ  

  اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ ﺗﺒﺮﻳﺰ 

  mozaffare@yahoo.com

 

ﭼﻜﻴﺪه : 

 اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﺳﺎم آوري ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻢ ﻳﻜﻲ از ۱۰ ﻛﺸﻮر اول دﻧﻴﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻇﺮوف ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ از ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن ، ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮﻳﺪ ، ﭘﻠﻲ (اﺗﻴﻠﻦ ﺗﺮﻓﺘﺎﻻت)، ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ، ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ، ﭘﻠﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻓﻮق ، ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ و اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎ داراي آﺛﺎر زﻳﺎن ﺑﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻴﺰ ﺿﺮرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ آﺛﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮي ﻫﻢ از ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﺤﻮه ي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻇﺮوف ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ، ﻛﻨﺘﺮل و رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.   

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ :  

اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي زﻧﺪﮔﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن آن، ﻧﻴﺎز ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل،  اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﻋﺮﺿﻪ  ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ارزان ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن ،  ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻣﺼﺮف ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در وﻗﺖ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ اﺷﺎره ﻛﺮد،  از ﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻳﻚ ﺑﺎ رﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﻛﺸﻮرﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ۳۰ ﺳﺎل ﻧﻤﻲ ﮔﺬرد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ۲۱ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ه اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼ ع رﺳﺎﻧﻲﻫﺎ و ﺗﻮﺻﻴﻪ های ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ نهادینه ﺷﻮد وﻟﻲ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻇﺮوف آﻧﭽﻨﺎن ﺳﺮﺳﺎم آور ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از ۱۰ ﻛﺸﻮر اول دﻧﻴﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل ۸۵ ، ﺑﻴﺶ از ۵۷۰ ﻫﺰار ﺗﻦ ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ  (از ﻛﻮدك، ﻧﻮﺟﻮان و ﭘﻴﺮ) در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ۱۰ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف، ﺗﺒﺪﻳﻞ و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ(۲) ، اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺗﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻗﺪرى ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺑﻤﻴﻮه ﻓﺮوﺷﻲ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﻓﺮوﺷﻲﻫﺎ ، ﭘﻴﺘﺰا ﻓﺮوﺷﻲ ﻫﺎ، ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﻳﺲ ادارات و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ، ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺮدم ﺣﺘﻰ در ﻣﻬﻤﺎﻧﻰ ﻫﺎى دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﺑﺮاى ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ در وﻗﺖ و اﻧﺮژى ﺧﻮد از اﻳﻦ ﻇﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﺬري و در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ دردﺳﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻇﺮف را ﺑﻪ  ﻛﻠﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف ﻛﻨﻨﺪ و از ﺑﺸﻘﺎب و ﻟﻴﻮان ﻫﺎي رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ. ﻟﺬا در ﺳﺎل ﻫﺎى اﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﻣﻐﺎز هﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎ هﻫﺎى ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻛﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ درﺷﻬﺮﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ واﺣﺪﻫﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻇﺮوف ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ  ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف در ﻛﺸﻮر اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ(۲). اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮزﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻴمی داراي ﻧﻘﺎط ﻗﻮت وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ دراواﻳﻞ اﻛﺜﺮا ﻧﻘﺎط ﻗﻮت آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف آن ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ آن ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺘﻪ و ﻛﻢ ﻛﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪو ﻣﻀﺮرات ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف راﺑﻄﻮرﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده وﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎ وﻳﺎﻓﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺸﺮ در جهت رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﺷﺎره اي داﺷته ﺑﺎﺷﻴﻢ.  

 

ادامه مطلب را از پی دی اف فایل مطالعه فرمایید.

برای دانلود پی دی اف فایل اینجا کلیک کنید.

8649 بازدید
نظري براي اين مطلب وجود ندارد، شما اولين نفر باشيد!
ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن:
كد امنيتي:
درج کد امنیتی: