فعالیتهای ما

1) درختکاری

2) بازدید از کودکان زیبا

3) طبیعت گردی

4) جمع آوری زباله از طبیعت و اماکن عمومی

5) گرامیداشت سالروز تولد اعضا با کاشت درخت

6) مهمتر از همه اینها سعی ما بر این است که بیشتر به فرهنگ سازی در این زمینه های پردازیم.

 

در حال حاضر سرزمین داوطلبان با توجه به بودجه اندکی که در اختیار دارد که آن هم توسط داوطلبان تامین می شود, زیاد قادر نیستیم فعالیت هایمان را به طور گسترده افزایش دهیم.

امید است در آینده نه چندان دور با جذب کمک های مالی دامنه فعالیت های گروه را افزایش دهیم.

 

گرامیداشت سالروز تولد اعضا با کاشت درخت

کاشت درخت بجای سوزاندن شمع

 


 

یکی از فعالیت های اصلی گروه در حال حاضر گرامیداشت سالروز تولد اعضا با کاشت درخت به تعداد سالهای تولد است, به طور مثال:

کاشت 25 درخت به جای فوت کردن 25 شمع جهت گرامیداشت تولد آن عزیز, به امید روزی که این مقوله جایگاهی مناسب در افکار عمومی مردم سراسر جهان بدست آورد.