بازديد 4460

بازديد 2318

اتلاف غیر ضروری

موضوع اصلی : آلودگی
    29 آذر 1391 12:23

بازديد 3727

عکسهای شانزدهمین فعالیت

موضوع اصلی : متفرقه
    17 آذر 1391 13:59

بازديد 3816

بازديد 3755

بازديد 5142

عکسهای سیزدهم فعالیت

موضوع اصلی : متفرقه
    4 آذر 1391 14:53

بازديد 3808

بازديد 1968

آجی چای-تبریز

    24 آبان 1391 10:16

رودخانه آجی چایی تبریز, زمانی ظاهر این رود خیلی زننده و بد بود. کثیف و پر از زباله که تبدیل به فاضلاب دفع زباله شهر تبریز شده بود.

ولی در سالهای اخیر شهرداری تبریز با همت مهندسان و کارگران عزیز موفق به پاکسازی و تمیز کردن این رود شدند.


بازديد 3295

عکسهای نهمین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
    20 آبان 1391 09:35