بازديد 5048

درخت (شعر درباره درخت و آتش سوزی جنگل ها)

موضوع اصلی : جملات بزرگان درباره طبیعت
11 / دی / 1393    

شاید دو چندان شده کشتار درختان

در قهقهه­ ی آتش منقال و اجاقت!


بازديد 18021

جملات و اشعار زیبا از شاعران با عناصر طبیعت

موضوع اصلی : جملات بزرگان درباره طبیعت
31 / اردیبهشت / 1393    

عناصر طبیعت در شعر فارسی

شاید بتوان گفت كه در یك دوره از تاریخ، همه انسان ها شاعر بوده اند، در آن دوره ای كه از رویدادهای عادی طبیعت در شگفت می شدند و هر نوع ادراك حسی از محیط برای آن ها تازگی داشت، حیرت آور بود و نام نهادن بر اشیاء خود الهام شعری بود. دیدن صاعقه با احساس جریان رودخانه و سقوط برگ ها بدون هیچ گونه نسبتی با زندگی انسان، خود به خود تجربه آغازیی و بیداری شعری و شعوری بود. كشف هر یك از قوانین طبیعت، خود نوعی بیداری است، نوعی تجربه است، نوعی شعر است


بازديد 12214

جملات بزرگان درباره طبیعت

موضوع اصلی : جملات بزرگان درباره طبیعت
9 / اسفند / 1392    

هر كه درختي بنشاند خدا به اندازه ميوه اي كه آن درخت ميدهد، پاداش براي وي ثبت ميكند.
حضرت رسول اكرم (ص)

بزرگی و پیشرفت اخلاقی یک ملت را میتوان از رفتاری که با حیوانات دارند، سنجید.
گاندی