بازديد 2856

کودکان کار 2

موضوع اصلی : مقالات
9 / اسفند / 1392    

تحلیل محتوای کتاب دوم دوره سوادآموزی با رویکرد نیاز های آموزشی کودکان کار بی سواد جنوب شهر تهران

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب های دوره سوادآموزی با رویکرد نیاز های آموزشی کودکان کاراست تادر طراحی متون درسی برای برنامه های سوادآموزی به این نیاز هاها توجه لازم شود. برای انجام این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری (کتاب دوم دوره سوادآموزی سازمان نهضت سواد آموزی)، تمام جامعه (شامل تمام مطالب ، تصاویر ،جداول ،تکالیف موجود در جلد دوم کتاب دوره سازمان نهضت سواد آموزی ) به عنوان نمونه مورد مطالعه  تعیین شد.


بازديد 2626

کودکان کار 1

موضوع اصلی : مقالات
9 / اسفند / 1392    

تحلیل محتوای کتاب اول دوره سوادآموزی با رویکرد نیاز های مهارت زندگیکودکان کار

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب های دوره سوادآموزی از لحاظ آموزش مهارت های زندگیکودکان کاراست تادر طراحی متون درسی برای برنامه های سوادآموزی به این مهارت ها توجه لازم شود. برای انجام این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری (کتاب اول دوره سوادآموزی سازمان نهضت سواد آموزی)، تمام جامعه (شامل تمام مطالب ، تصاویر ،جداول ،تکالیف موجود در جلد اول کتاب دوره سازمان نهضت سواد آموزی ) به عنوان نمونه مورد مطالعه  تعیین شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از فرم های محقق ساخته استفاده شد. با تهیه ی فرم های تحلیل محتوا برای کتاب مذکور به تفکیک هر یک از دروس و به صورت کمی وکیفی به تحلیل موضوعی دروس با توجه به مهارت های زندگی پرداخته شد.